حرفی ندارم جز بی حرفی ،مدیدی است بی حرفی م گریبان ام را گیر کرده ، سرفه ....!چه قدر نیستی؟!
دسته ها : در هم
جمعه دوم 12 1387
X